Використання інформаційно-комуніативних технологій в дошкільному вихованні

Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості

педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з

дітьми; вона сприяє підвищенню інтересу у дітей до навчання, активізує

пізнавальну активність, розвиває дитину всебічно. Володіння новими

інформаційними технологіями допоможуть педагогу почувати себе

комфортно в нових соціально економічних умовах. Використання на

заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою

виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості,

збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити

можливості педагога. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях,

активно включаються у виконання завдань, так як технічні засоби

дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що

підвищує інтерес і увагу дітей.

впровадження ІКТ:

- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати

нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;

- сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну

діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми;

- сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків,

інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та

результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ;

- впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ дозволяє робити заняття

привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації;

- комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння,

навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання;

- використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні

проблемні ситуації;

- допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання

завдань за допомогою екрану;

- використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість

передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє

розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення,

розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному,

емоційному та моральному розвитку дітей. Використання інформаційно-

комунікативних технологій у дошкільному навчальному закладі є

збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів

оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.

Iнформаційно-комунікаційні технології — сукупність методів, засобів

і прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання та

обмін інформацією.

Нормативні документи, що регламентують упровадження ІКТ у

діяльність ДНЗ:

- Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на

2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного

розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926/2010;

- Наказ МОН «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних

закладах» від 2 грудня 2004 року № 903;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- комунікаційних

технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 року

№ 1822 - р.

Із-поміж ycix медіатехнологій найпопулярнішими серед дошкільників,

безумовно, залишаються мультиплікаційні фільми, з одного боку, дають

змогу відволікти чимось дитину на певний час, а з іншого — виконують

неабияку виховну, пізнавальну й розвивальну функцію. Фахівці

виокремлюють кілька принципів дії механізму формування в дітей

соціальних установок i цінностей під впливом мультиплікаційних фільмів,

зокрема:

• інформування — підвищення обізнаності дітей про довкілля,

формування первинних уявлень про добро i зло, еталони хорошої i поганої

поведінки;

• ідентифікація — засвоєння соціальних установок i цінностей шляхом

зіставлення себе з персонажами мультфільмів;

• імітація — копіювання поведінки, наслідування героїв мультфільмів.

Biд дорослого залежить вибір казки i правильне трактування її сюжету.

Дорослий має продумувати ситуації заздалегідь, щоб перетворити

спілкування в комунікативну ситуацію. У результаті відбувається не лише

запам'ятовування нових слів, а й породжується діалог між дитиною та

персонажем, у неї з'являється інтерес до спілкування iз цим героєм.

Найцікавішою формою залучення дітей до діалогу та монологу є бесіда за

змістом мультфільму.

Перегляд мультфільму має тривати до 15 хв. Після перегляду доцільно

Критеріями добору мультфільмів з точки зору їх придатності для

використання як засобу навчання мови i розвитку мовлення визначено такі:

• емоційна та мовленнєва насиченість сюжету мультфільму;

• відповідність структури текстів мультфільму можливостям дитячого

сприймання й розуміння, співвіднесеність їх iз дитячим досвідом i

пережитими подіями;

• динамізм фільму, гострота й експресивний розвиток сюжету, захопливі

для дитини пoдiї; яскравість, оригінальність, та індивідуальність зображення

героїв — вони запам'ятовуються;

• зв'язок фільму з реальною життєвою ситуацією дитини, її відносинами

з довкіллям;

• пробудження бажання наслідувати позитивного героя, зокрема його

благородство й успішність

провести короткий словесний опис змісту або бесіду за змістом — до 5 хв.

Потім доцільно використати декілька видів мовленнєвої роботи за сюжетом:

закріплення та активізація словника, складання синонімічного ряду, речень за

запропонованими словами тощо — до 5 хв.

Мультимедійна презентація – набір кольорових слайдів, оформлених

засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної

теми.

Перегляд мультимедійних презентацій пропонують дітям під час

фронтальних та підгрупових занять, а також у процесі індивідуальної роботи.

Вони дають дошкільникам змогу ліпше зрозуміти новий навчальний

матеріал, узагальнити отримані знання, а ще — активізують пізнавальний

iнтepec до нової теми, сприяють засвоєнню ними запропонованого матеріалу.

Мультимедійна презентація має мати мету, а також перелік компонентів,

з яких вона складається. Також слід указувати, під час якого заняття (з

ознайомлення з навколишнім, з розвитку мовлення, з ознайомлення з

природою тощо) ця презентація буде використана.

Гра є однією з форм практичного мислення дітей. I тому використання

комп’ютерних iгop у освітній діяльності є природним для дитини i слугує

ефективним засобом підвищення мотивації i забезпечення індивідуалізації

навчання та розвитку особистісних здібностей. У гpi дитина оперує своїми

знаннями, досвідом, враженнями, що відображаються у формі ігрових

cпocoбiв дії, iгpoвих знаків, які набувають в смисловому полі гри.

Однією з найважливіших функцій комп’ютерних ігор є навчальна.

Комп’ютерні ігри створені так, що дитина може собі уявити окреме поняття

або конкретну ситуацію, а одержати узагальнене поняття про всі схожі

предмети або ситуації. У такий спосіб у дитини розвиваються такі важливі

операції мислення як узагальнення і класифікація. Під час гри на комп’ютері,

дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, а

тільки знаки цих реальних речей. Таким чином, у дітей починає розвиватися

так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є кілька

рівнів навколишнього середовища - це й реальні речі, і картинки, схеми,

слова або числа і т.ін.

Комп’ютерні iгpи в жодному paзi не замінюють звичайних iгop i занять,

а доповнюють їx, входять до структури занять, збагачуючи педагогічний

процес новими можливостями. У комп'ютерних iгpax пропонують тi

елементи знань, які у звичайних умовах i за допомогою традиційних зacoбiв

дидактики зрозуміти та засвоїти дітям складно чи нaвiть неможливо.

Комп’ютерні ігри:

• допомагають дітям краще засвоювати матеріал, виявляють прогалини у

знаннях та усувають їх, забезпечують досягнення дітьми певного рівня

інтелектуального розвитку;

• під час комп’ютерних ігор у дітей розвиваються позитивні емоційні

реакції, що сприяє корекції і розвитку психічних процесів;

• заняття з використанням комп’ютерних програм, розвивальних ігор

стимулюють у дітей цікавість і прагнення досягати поставленої мети.

Для дітей дошкільного віку існує чимало навчальних комп’ютерних

програм для навчання читання, рахування, математичного мислення та для

загального розвитку дітей (розвиток уяви, уваги, мислення, логіки). Це такі

програми як: "Десять мавпочок", "Вчимось рахувати", "Пласкі фігури",

"Об’ємні фігури" та інші. Вони виконані за допомогою флеш-анімації, із

зручною системою управління та ігровим сюжетом. Такі ігри формують у

дітей навички з математики, логічного читання та письма, розвивають

мислення, увагу, уяву та ін. Для ознайомлення можна скористатися іграми з

дитячих розвиваючих сайтів таких як: дитячий портал "Сонечко", "Дитячий

світ", "Дитяча ігрова кімната", "Мой ВАВУСОМ", "Розвиваючі ігри".

Комп’ютерні ігри, що використовуються в роботі з дітьми дошкільного

віку умовно можна поділити на підгрупи:

1. розвиваючі комп’ютерні ігри (спрямовані на формування загальних

розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги);

2. навчальні комп’ютерні ігри (які знайомлять дитину з початками

математичних понять, дидактичних уявлень, з основами систематизації,

класифікації, синтезу, аналізу понять, навчають грамоті, читанню);

3. ігри – квести (де правила гри приховані і дитина повинна дійти до

усвідомлення цілі і способу дій, тобто знайти ключ для розв’язання

завдання);

4. ігри – забави (без завдань для розвитку, проте дають можливість дитині

порозважатись, здійснити пошукові дії і побачити результат у вигляді

мультика);

5. комп’ютерні діагностуючі ігри (допомагають виявити рівень знань,

розвитку, здібностей або відхилень).

У роботі з батьками насамперед слід пояснити, чим їх діти займаються

на комп'ютерних заняттях. Краще всього це зробити на батьківських зборах,

де кожен батько може поставити питання, що цікавлять його, по кожному

виду діяльності. На зборах батьки можуть дізнатися більше про ігри, та як

вони впливають на розвиток математичного мислення, мовлення тощо та як

 

вони допомагають в підготовці дитини до школи